Some images has been designed using resources from Unsplash & Pixabay & Pexels & Freepik and some icons from Flaticon
跳到主要內容
:::
:::

偏鄉教學

1. 啟動•偏鄉醫療教學2022.12.15

為促進偏鄉醫療人才扎根,培育新生代醫事人員專業能力,與國立清華大學簽立教學合作醫院,

攜手建立偏鄉醫療教學模式,致力延攬與留任偏鄉在地醫事人才。

      

2022.12.15 北榮新竹分院與國立清華大學教學合作醫院簽約儀式

 

2. 實務•社區與偏鄉醫療實務課程-清華大學學士後醫學系

 

 

3. 擴展•重點科別培育公費生偏鄉醫療服務-臺大醫學系主辦

 


4. 延伸•偏鄉長照機構服務學習2023.07.18-21

 
偏鄉長照服務學習-帶長輩去採購                 偏鄉長照服務學習-陪長輩撕貼畫  

 

最後更新:

回到最上